Wyszukiwarka muzycznych zespołów
Pokaż całą bazę

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.twojaoprawamuzyczna.pl Usługobiorcy
są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TWOJAOPRAWAMUZYCZNA.PL
  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Odpowiedzialność serwisu
  9. Postanowienia końcowe
 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy działający pod adresem www.twojaoprawamuzyczna.pl prowadzony jest przez Mateusza Garstkę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą 1. STUDIO REKLAMY „SAMATIX” 2. TwojaOprawaMuzyczna.pl Mateusz HADELKO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piastowska 7/3, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP:7492011213, REGON:161500226, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@twojaoprawamuzyczna.pl, tel. 48 608 400 382.
  2. Serwis www.twojaoprawamuzyczna.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis umożliwia zespołom muzycznym oraz muzykom prezentowanie swojej oferty oraz poszukującym oprawy muzycznej przeglądanie ogłoszeń.
  4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.twojaoprawamuzyczna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.twojaoprawamuzyczna.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Serwis nie jest stroną umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
  7. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
  8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. II. DEFINICJE

  1. ADMINISTRATOR – Usługobiorca, który może wykonywać wszystkie czynności dostępne dla Użytkownika Zalogowanego, ma dostęp do panelu administratora i wszystkich jego funkcji. Ma również przypisany swój numer ID oraz hasło. Może zarządzać Administratorami Młodszymi, logować się na ich konta, zmieniać ich hasła, zmieniać login, edytować zawartość panelu oraz dokonywać w nim zmian.
  2. ADMINISTRATOR MŁODSZY – Usługobiorca, który może wyłącznie dodawać ogłoszenia oraz logować się na swoje Konto Administratora Młodszego, które jest funkcjonalnie ograniczone. Ma również przypisany swój numer ID oraz hasło. Nie może zmieniać swojego hasła ani loginu.
  3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
  4. FORMULARZ NARUSZEŃ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonanie zgłoszenia naruszenia w Serwisie.
  5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
  6. POLECENIE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca udzielenie rekomendacji danemu Użytkownikowi.
  7. PORÓWNYWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca porównanie zawartości ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie.
  8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
  9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.twojaoprawamuzyczna.pl
  10. USŁUGODAWCA – Mateusza HADELKO wykonujący działalność gospodarczą pod firmą 1. STUDIO REKLAMY „SAMATIX” 2. TwojaOprawaMuzyczna.pl Mateusz HADELKO, ul. Piastowska 7/3, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP:7492011213, REGON:161500226.
  11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  13. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca będący Użytkownikiem Niezalogowanym lub Użytkownikiem Zalogowanym.
  14. UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY – Usługobiorca, który nie posiada dostępu do konta zarządzania ogłoszeniami oraz nie może ich dodawać, ale który może przeglądać, segregować, oraz filtrować ogłoszenia, według dostępnych na stronie opcji, korzystać z wyszukiwarki ogłoszeń, przeglądać wszystkie podstrony Serwisu dostępne z menu głównego, a także dodawać zlecenia.
  15. UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY – Usługobiorca, który poprawnie wpisał swój login i hasło podane podczas rejestracji Konta w Serwisie, w formularzu logowania, który może wykonywać wszystkie czynności dostępne dla Użytkownika Niezalogowanego oraz ma dostęp do panelu użytkownika i wszystkich jego funkcji. Ma również przypisaną swoją nazwę użytkownika (login – loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji), hasło oraz numer ID. Może dodawać ogłoszenia.
  16. WYSZUKIWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 3. III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. prowadzenie Konta w Serwisie,
   2. zamieszczanie ogłoszeń,
   3. zamieszczanie zdjęć, filmów, plików mp3
   4. zamieszczanie reklam,
   5. zamieszczanie zleceń,
   6. zamieszczenie polecenia,
   7. zamieszczanie opinii,
   8. korzystanie z Wyszukiwarki,
   9. korzystanie z Porównywarki,
   10. korzystanie z Formularza Naruszeń.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz f) do j) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b), c), d) oraz e) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.
  3. Opłata za zamieszczanie ogłoszeń zależy od wybranego pakietu i wynosi:
   1. 119 zł brutto w przypadku pakietu Standard ważnego przez okres 12 miesięcy,
   2. 199 zł brutto w przypadku pakietu Standard ważnego przez okres 24 miesiące,
   3. 189 zł brutto w przypadku pakietu Standard XL ważnego przez okres 14 miesięcy,
   4. 299 zł brutto w przypadku pakietu Standard XL ważnego przez okres 28 miesięcy,
   5. 379 zł brutto w przypadku pakietu VIP ważnego przez okres 16 miesięcy,
   6. 590 zł brutto w przypadku pakietu VIP ważnego przez okres 32 miesięcy.
  4. Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU.pl na rachunek bankowy Usługodawcy. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
  5. Szczegółowy wykaz pozostałych opłat jest umieszczony na stronie Serwisu w zakładce „Cennik” (link).
  6. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie opłaty uiszczone za określony pakiet nie podlegają zwrotowi.
  7. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie. Publikacja ogłoszenia odbywa się po zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej po 24 godzinach od  momentu jego przesłania. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail informującej o zbliżającym się terminie zakończenia ważności ogłoszenia.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu zdjęć, filmów oraz plików mp3 w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
   4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu reklam prezentowanych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
   5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu zleceń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu poleceń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Opinię może wystawić wyłącznie Usługobiorca, który skorzystał z usług Usługobiorcy ocenianego.
   8. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   9. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   10. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Naruszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania zgłoszenia o naruszeniu lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę
  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dodawania poleceń dla muzyka / zespołu, którego jest członkiem lub w przypadku gdy jest z nim powiązany w jakikolwiek inny sposób.
  13. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści lub tymczasowego zawieszenia ogłoszenia, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
   2. o charakterze rasistowskim,
   3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
   7. wprowadzające w błąd Usługobiorców.
 5. V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@twojaoprawamuzyczna.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@twojaoprawamuzyczna.pl . W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.twojaoprawamuzyczna.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Mateusza Garstki wykonującego działalność gospodarczą pod firmą 1. STUDIO REKLAMY „SAMATIX” 2. TwojaOprawaMuzyczna.pl Mateusz HADELKO, ul. Piastowska 7/3, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP:7492011213, REGON:161500226. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.twojaoprawamuzyczna.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.twojaoprawamuzyczna.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcia, filmy pliki mp3 oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 8. VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

  1. Dane osobowe Usługobiorców, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim.
  3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.
  4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  5. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w działaniu serwisu w przypadku przeprowadzanych prac technicznych lub modernizacji.
 9. IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.